Satış Sözleşmesi

KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1-) KONUSU :

İş bu sözleşmenin konusu, Müşteriye satışının yapıldığı konaklama servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir.
Bu bedel hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama, uçuş, transfer veya tur sağlayan firmanın) belirlediği ödeme şekline göre
1. Rezervasyon anında kredi kartı ile veya
2. EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına
3. İlgili konaklama veya ulaştırma hizmeti anında ödenebilir.
ödemenin sözleşme ile hemen veya sonradan yerinde hizmetin ifası sırasında yapılacak tutarları alışveriş sepetinde şimdi ödenecek ve yerinde ödenecek ifadeleri ile net bir şekilde belirtilecektir.
4-) HİZMET TANITIM BİLGİLERİ :

konaklama ve turizm hizmetinin detaylı tanıtımı, hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.
5-) DEVİR

Yapılan konaklama hizmetlerinde devir hakkı hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır ; bu durumda müşteri en az 7 gün önceden durumu bildirmelidir.
6-) İPTAL Ve DEĞİŞİKLİK

7.1 Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile konaklamanin başlamasından 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç TÜKETİCİ’ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.
TÜKETİCİ, konaklamanin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %50’sini, 14 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin tamamını Aksaray Öğretmenevi ‘ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç tamamı kendisine iade edilir.

7-) ÖĞRETMENEVİ'NİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ :

Aksaray Öğretmenevi ‘nin haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, müşteri uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Aksaray Öğretmenevi , müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve müşteriyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde müşteriye iade eder.
Sözleşmenin feshi, Aksaray Öğretmenevi gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde müşterinin tazmin hakkı doğmaz.
8 -) BİLDİRİM SÜRESİ :

müşteri, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve Aksaray Öğretmenevi ‘ne bildirmek zorundadır.
9-) SORUMLULUK :

Aksaray Öğretmenevi , sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi müşterinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, öğretmenevi sorumlu tutulamaz.
10-) MÜCBİR SEBEPLER :

Aksaray Öğretmenevi , her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Bu durumda Aksaray Öğretmenevi hiçbir şekilde sorumlu değildir ve müşteri hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
11-) BAGAJ :

13.1 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, öğretmeneviin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
13.2 Aksaray Öğretmenevi personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin konaklamanin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının %50; si kaybolan eşya sahibine ödenir. Aksaray Öğretmenevi müşteri tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok konaklamanin bedeli kadar sorumludur.
12-) DİĞER HÜKÜMLER :

15.1 Müşterinin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle öğretmenevini terk etmesi halinde, öğretmenevini terk ettiğini Aksaray Öğretmenevi yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri öğretmenevini terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
15.2 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. müşteri’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
15.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu konaklamaye katılan müşteri (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle müşteri (ler) in öğretmenevinin aleyhine dava ve takipler ve öğretmenevinin müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde öğretmenevinin sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. müşteriler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, öğretmenevide bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
13-) YÜRÜRLÜK:

Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
İş bu sözleşme Müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.
14-) YETKİLİ MAHKEME :
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Aksaray Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarda belirtilen ve on dört maddeden oluşan öğretmenevi konaklama tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.